Osobné údaje

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Občianske združenie DVOJFAREBNÝ SVET, so sídlom Opletalova 84/36, 841 07 Bratislava (ďalej len „OZ“)
pri svojom poslaní, ktorým je najmä podpora vzdelávania a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách (Kambodža, Keňa, Lesotho) a na Slovensku, spracúva Vaše osobné údaje. Vo vzťahu k Vaším osobným údajom je naše OZ v pozícii prevádzkovateľa, pretože priamo získava údaje od Vás fyzických osôb
a tie ďalej spracúva za účelom dosiahnutia svojho poslania. Ako prevádzkovateľ osobných údajov je zodpovedné za to, aby Vaše osobné údaje  boli spracované v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktorými sú Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a  zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 Rozsah osobných údajov získaných priamo od Vás a následne spracúvaných OZ:

 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • korešpondenčná adresa
 • dátum narodenia
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa

Účel spracúvania osobných údajov:

 • naplnenie poslania, pre ktoré ste naše OZ kontaktovali
 • zmluvné vzťahy
 • vytváranie databáz z dôvodu evidencie sponzorov a kontroly poskytnutých peňažných prostriedkov

 Vaše práva na základe platnej legislatívy:             

 • Právo odvolať svoj súhlas – v prípade, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať (§ 14 zákona o ochrane osobných údajov).
 • Právo na prístup  k osobným údajom - máte právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, ako aj informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame (§ 21 zákona o ochrane osobných údajov).
 • Právo na opravu osobných údajov – ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadajte nás, aby sme tieto údaje upravili, aktualizovali alebo doplnili
  (§ 22 zákona o ochrane osobných údajov).
 • Právo na výmaz osobných údajov – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo bude však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných skutočností (§ 23 zákona o ochrane osobných údajov).
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – za určitých okolností máte oprávnenie požiadať nás, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte,
  že osobné údaje, ktorými disponujeme sú nepresné alebo keď si myslíte, že Vaše osobné údaje
  už nebudeme využívať (§ 24 zákona o ochrane osobných údajov).
 • Právo na prenosnosť osobných údajov – za  určitých  okolností  máte  právo  požiadať  nás  o prenos osobných  údajov,  ktoré  ste  nám  poskytli,  na  inú  tretiu  stranu  podľa  Vášho  výberu  (§  26 zákona
  o ochrane osobných údajov).
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. V prípade, že nepreukážeme nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať (§ 27 zákona o ochrane osobných údajov).
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete  podať  sťažnosť  na  dozorný  orgán, ktorým  je Úrad
  na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
  tel. číslo: +421/2/3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk (§ 100 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov).

 

Ak potrebujete s našimi informáciami pomôcť alebo ak máte k týmto informáciám nejaké otázky, kontaktujte nás, prosím, na emailovej adrese: martina.utesena@gmail.com. Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame alebo používame, uvítali by sme, keby ste nás o tom informovali. Kontaktovať nás môžete na vyššie uvedenej emailovej adrese.