Globálny pohľad na svet

Projekt zvýši povedomie verejnosti o rozvojovej spolupráci, o globálnom rozvojovom vzdelávaní a zvýši schopnosť obyvateľstva vedieť identifikovať príčiny a následky chudoby, nerovnosti, neprávosti a klimatických zmien. Prispeje k rozvoju kritického myslenia a k hlbšiemu porozumeniu súčasného sveta. Trom cieľovým skupinám (deti na školách a škôlkach /400 ľudí/, laická verejnosť /potenciálnych 40 000 ľudí/, záujemcovia o rozvojovú problematiku-dobrovoľníci /100 ľudí/ napomôže  k uvedomeniu si vlastnej úlohy vo svete, bude ich motivovať k zodpovednosti- to všetko prostredníctvom troch nástrojov: 1. novovytvoreného dokumentárneho filmu o odlišnostiach s názvom TRI ŽIVOTY, ktorý zachytí životy troch päťročných detí v troch krajinách- Slovensko, Lesotho, Kambodža. Film zachytí 12 hodín v živote hlavných protagonistov a ich bežný život, umývanie zubov, pitie vody, nakladanie s odpadom, bezpečie domova. Bez akéhokoľvek vstupovania do deja, iba premysleným scenárom a výberom situácii dokáže poukázať na obrovské rozdiely v živote týchto detí, ktoré vyplývajú z nerovností šancí. Hlavná myšlienka filmu bude: Deti sú všade rovnaké, len nemajú rovnaké šance. Vďaka rozvojovej pomoci tieto šance vyrovnávame. 2. Programu pre deti a učiteľov-projekt vytvorí program pre školy a škôlky, ktorý pozostáva z premietania filmu, diskusie a prezentácie Slovak Aid. Cieľová skupina je 400 detí a učiteľov. Výstupom bude 400 detí a učiteľov a 40 000 potenciálnych návštevníkov festivalov edukovaných o GRV a motivovaných k mysleniu v globálnych súvislostiach. 3. Navrhovaný projekt začlení rozvojové témy do celoživotného vzdelávania prostredníctvom novovytvorených vzdelávacích materiálov, publikácie o globálnom rozvojovom vzdelávaní. Vyššiu podporu pre rozvojovú spoluprácu následne zreportuje dotazníkmi 100 osôb.

Projekt realizujeme vďaka podpore SlovakAid.